2023 ýyl Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly

 Päk ahlakly ýaş nesiller ýetişýär

 

 Arkadagyň aladasy ýaş nesil,

Beýik geljek bardyr ýaşlaň aňynda.

Watançylyk duýgularny oýarmak

Biziň borjumyzdyr olaň aňynda.

 

Ýaramaz gylyklar, şer işler mydam

Aňtap ýörler adamzadyň ahmalyn.

Körpe nesle görüm-görelde gerek,

Päk saklamak üçin olaň ahlagyn.

 

Ynsany bezeýär ahlak päkligi

hem ruhy sagdynlyk,

beden berkligi.

Ata-babalarmyz bar zatdan ozal

Öňde goýdy batyrlygy, mertligi.

 

Bagtyýar döwürde,

Berkarar ýurtda

päk ahlakly körpe nesil ýetişýär.

Çirk ýokmasyn, körpe nesliň aňyna,

Bu işde ulular bolmaly hüşgär.

 

Goý, olar okasyn, bilimli bolsun,

ýaryşlarda ozsun,

öňe saýlansyn.

Atalaryň öwüt,

Pent-nesihaty

Mydam olaň aňlarynda aýlansyn.

 

Olaň aňy-düşünjesi,

Zehini

Hyzmat etsin ile-ýurda, Watana.

Türkmen mertebesin Arşa galdyryp,

At-abraýyn ýaýsyn jümle-jahana.

 

Türkmen halky gadym döwürden bäri

Ygrarlydyr zähmetine, kesbine.

Ana-babalarmyz päk ahlagy hem

Mertlik miras goýupdyrlar nesline.

 

Şu günki nesiller

Ýurduň ertirki

Är ýigitleridir,

Haýaly gyzy.

Dowam etmelidir Oguz babamyň,

Gorkut ataň, beýik Göroglyň yzyn.

 

Ine,şonuň üçin Arkadagymyz

Ýaş nesilleň terbiýesi hakynda

Edýär gije-gündiz alada baryn.

Şeýle bir nakyl bar türkmen halkynda:

 

“Ata ogla, ene gyza görelde”,

Ýaş nesle görkezip göreldämizi,

Aňlaryn päk saklap, dowam edeliň

Ata-baba gelýän ýörelgämizi.