TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYK GAZNASY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– ÖZARA HORMAT GOÝMAGA ESASLANÝAN SYÝASY GATNAŞYKLARYŇ MEDENIÝETINIŇ TÄZEDEN DIKELDILMEGI PARAHATÇYLYGYŇ KEPILIDIR. – BIZIŇ ALYP BARÝAN SYÝASATYMYZYŇ, BERKARAR EDEN ABADAN WE BAGTYÝAR DURMUŞYMYZYŇ, ABRAÝ-MERTEBÄMIZIŇ GÖZBAŞYNDA ADAMZAT TARYHYNYŇ BÜTIN DOWAMYNDA PARAHATÇYLYK SÖÝÜJILIK, YNSANPERWERLIK ÝÖRELGELERINI ILERI TUTÝAN, BEÝIK TARYHY, MEDENIÝETI DÖREDEN HALKYMYZYŇ MILLI DÄPLERINE, OGUZ HAN, GORKUT ATA, MAGTYMGULY PYRAGY ÝALY BEÝIK ŞAHSYÝETLERIMIZIŇ ÖWÜT-ÜNDEWLERINE BOLAN YGRARLYLYK DURANDYR.